donderdag 12 maart 2015

Lokaal Akkoord 2.0. Groningen

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE ACCOMMODATIES zijn er in Kostverloren gemaakt.En de Schilderswijk erbij. 

De buurt is aanzienlijk aan het verbeteren. En dit begon met een idee, een plan en heel veel buren en samenwerken tussen de diverse organen.

Ontmoetingsplek voor wijkbewoners.
Clustering van actieve vrijwilligerskaders.
Preventieve functie:-
Tegen vereenzaming-
Overlast jeugd-
Signalerings-functie-
Integratie-
Participatie

vanaf 2015 zijn intergratie en participatie de vervolg stappen van onderstaande ontwikkelingen die uitgewerkt zijn met burgers en dus de samenleving aan het roer in grote lijnen.

Maar tollerantie en betrokkenheid heeft naar een periode van individualisering tijd nodig en zal een motiverende doelstelling moeten hebben. Omdat wij met vele verschillen moeten werken. En niet alles kan gratis. Maar de mening dat er meer vanzelfsprekend gedrag moet komen is duidelijk en wensbaar  om alle handen in elkaar te steken . Samen? Maar zijn we al te laat ? NEE, dat nog niet, maar nu komt het op de strategie aan. 

Wat is de winst als je de winst niet kan zien. Niet voor iedereen is dat zichtbaar.?  Hieronder het verleden van 1 naar 3 2015 en zo in de geschiedenis terug om te kijken wat  we hebben kunnen leren uit de beleidsvoering van link naar recht.

Wat moet er nog gebeuren????  Wie moet wat doen? Waar en waarom?

1.Vastgelegd in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0

(NLA 2.0) dat ...

Nieuwe samenwerkingsafspraken corporaties en gemeente Groningen

In 2011 is er weer een Nieuw Lokaal Akkoord (2.0) vastgesteld. In dit verslag vind je samenwerkingsafspraak voor 2011 tot 2014 tussen Gemeente Groningen en Groninger woningcorporaties. Bewoners krijgen middelen om ideeën voor hun eigen omgeving uit te voeren. 
Wil u dit document nog een keer doorlezen of gebruiken voor doeleinden die gepast zijn?
Het nla.2.0. bestand.om in te zien online of print het uit.2.

afscheid van NLA 2.0

 
Groningen, Zaterdag 13-12-2014
P1090001 P1090013

Vrijdag 12-12-2014 rond het 17.00 uur werden de project en bestuursleden van Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. onder het genot van een welkoms drankje bedankt voor de inzet afgelopen 8 jaren.

Niet dat iedereen die aanwezig was  en allemaal zoveel jaren betrokken zijn geweest, maar wel hun inzet hebben getoond voor de wijken Kostverloren en Schilderswijk. Dit middels samen te werken met de buurt voor het bedenken van een plan en de uitvoering daarvan. Verbeter uw wijk en de leefomgeving door samen te werken. Dit is volledig geslaagd en er zijn diverse pareltjes ontstaan uit de mogelijkheid die geboden werden.
Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 na 8 jaar in Kostverloren kwartier. Is op vrijdag 12-12-2014 in stijl afgesloten. En na vele projecten en heel veel inzet van buurtbewoners in samenwerking met boven al de gemeente Groningen. Is Na een kort dankwoord een buffet waar je al lopende stamppotten in drie soorten kon opscheppen. Gecombineerd met diverse passende vlees of vega specialiteiten.
Een kort voorwoord van de Huurdersvereniging KVK, en de volgende twee korte dankwoorden.
 [embed]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=je_X-ZmHxKw[/embed]
 
 [embed]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OAKvS1WNVY8[/embed]
Het Nieuw Lokaal Akkoord, samenwerking gemeente en woningcorporaties
Sinds 1998 hebben de vijf Groninger woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Steelande Wonen en Patrimonium met de gemeente samenwerkingsafspraken geformuleerd. De laatste overeenkomst heet het “Nieuw Lokaal Akkoord 2.0, Mensen Maken Stad!” en loopt af in december 2014. Een Nieuw Lokaal Akkoord 3.0 komt er niet maar de samenwerking blijft gelukkig. De pijlers waar de samenwerkingsafspraken op zijn gebaseerd, zijn namelijk voor alle partijen nog steeds belangrijk. Naast dat we iedereen een dak boven zijn of haar hoofd willen bieden, willen we ons blijven inzetten voor een goede leefomgeving. Dat is meer dan bakstenen en een dak boven je hoofd, bewoners moeten het zo veel mogelijk naar hun zin hebben in hun eigen woonomgeving. Denk hierbij aan faciliteiten in de buurt, goede woningen, verduurzaming, betaalbaarheid, sociale cohesie etc.
Waarom gaan we niet verder met een volgend Nieuw Lokaal Akkoord? In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de woningcorporaties gevraagd minder in de sociale sector te doen en zich meer op de fysieke kant te richten. Ook de rol van de gemeente verandert, de gemeente Groningen werkt nu met gebiedsteams en wijkwethouders.


 3. Begin met opstart problemen!!

Het Nieuw Lokaal Akkoord en de wijkteams NLA 2.0 2011-2014

Het is niet altijd even soepel geweest in de organisatie. Verantwoordelijkheid en zichtbaar voor de burger met een open agenda. Inzicht wilde de burger. Gelukkig is uit onderstaande stuk lering getrokken.
>> ,,: "dat ieder wijkteam naar eigen goeddunken opereert. Is dit te licht opgepakt en in de kern is toen de punt op de i gezet.<<
op inmiddels een gemeentelijk extern rapport verschenen over het functioneren van het wijkteam in De Wijert, naar aanleiding van veel commotie over projecten en procedures. Dit feit geeft ons aanleiding tot de eerste vraag. Hierover is op 10 januari jl. een collegebrief gestuurd met een korte samenvatting. Die geeft ons niet genoeg zicht op de zaak. Wij willen graag kennis nemen van de inhoud van het integrale rapport.

1. Wilt u het integrale rapport beschikbaar stellen aan de gemeenteraad. 
Naar aanleiding van uw beantwoording van 18 december jl. het volgende.
Het antwoord op vraag 2 vinden wij onbevredigend. (29 nov. 2012 vraag 2. Wordt er een reglement voor besluitvorming gehanteerd? Zijn er bezwaarmogelijkheden voor afgewezen projecten? Zo ja, is dit bekend bij de wijkteamleden? Zo nee, waarom niet?)
Uit uw antwoord blijkt dat er geen algemeen reglement is, maar dat ieder wijkteam naar eigen goeddunken opereert. De meeste teams beslissen bij consensus. Er is geen expliciete bezwaarprocedure afgesproken. Bezwaren komen op een hoger niveau terecht, namelijk Het bestuurlijk Overleg, dat naar bevind van zaken handelt. Daarom de volgende vraag.

2. Is het college het met ons eens dat besluiten van de wijkteams onderhevig moeten zijn aan de normale bezwaarprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht? Zo nee, waarom niet?
Over uw antwoord op de vraag naar openbaarheid van verslagen (vraag 4) het volgende. U antwoordt dat de verslagen van wijkteamvergaderingen niet worden niet actief worden verspreid, maar dat ze zijn wel openbaar zijn. Want, zegt u, de wijkteams gaan er van uit dat gerichte informatie via wijkkranten meer effectief is als communicatiemiddel.
Gebleken is echter uit diverse reacties uit de wijken dat daar de indruk is ontstaan dat de wijkteams tot besloten clubjes zijn verworden die wars zijn van open en transparant communiceren en geen verantwoording willen afleggen.

3. Bent u bereid om de mogelijkheid van het ontvangen van de notulen en de nieuwsbrief actief via de website en de Gezinsbode pagina te bevorderen zodat iedere burger het werk van de NLA-teams kan volgen? 
In antwoord op de vraag over de verhouding huurders-kopers beroept u zich op het Huurders Platform Groningen (overigens destijds aangevoerd door een niet-huurder) Van dit Platform is echter sinds november 2011 niets meer vernomen. De vraag blijft staan of de huurder niet het ondergeschoven kindje is in de wijkteams. Het gaat hier wel om 15 achterstandswijken met veel huurders. Onze indruk is dat er niet getracht wordt vooral huurders, huurdersorganisaties en huurders die vertegenwoordigd zijn in bewonersorganisaties bij de wijkteams te betrekken.
Daarom nogmaals een vraag over deze kwestie.

4.    Is het college met ons van mening dat ook  huurders in belangrijke mate vertegenwoordigd moeten zijn in de wijkteams? Zo nee, waarom niet? 
Hoogachtend,
namens de fractie van de Stadspartij Groningen,
Anna Riemersma

Facebook: Buurt in Bloei groep PaulusPotter : bekijk het laatste nieuws of like us door op de afbeelding te klikken. veel plezier toegewenst. Fotograaf nodig ? vanaf 1 foto....

Afbeelding van de december avond maaltijd 2014 door ecfotograaf.

[embed]https://www.facebook.com/463631110407300/photos/pcb.570505663053177/570503466386730/?type=1[/embed]

link naar nieuws item NLA klik op hier item 1<<
item 2


Auteurs: E.C. Fotograaf ,
Fotograaf: Ec Fotograaf - Bert.
meld en ziet af van voor gevolgen dan ook die voortvloeien uit het niet goed gebruiken van dit bestand . ..Dan lezen en als nakijk document in te zien.copyright is van toepassing op geheel dit document en behoort toe aan E.A. Bakema/ en E.C. Fotograaf. PDF is niet van toepassing.

Conclusie die er moet komen is 
Accommodaties bevorderen de sociale betrokkenheid
en leveren een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid,
mits
ze hierin op een adequate wijze worden
gefaciliteerd.
We pleiten voor een interactief proces van beleids-
ontwikkeling met gemeente, besturen,
maatschappelijke instellingen en vrijwilligerskader
s.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten